Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenie

OBCHODNÉ PODMIENKY


obchodnej spoločnosti AKVA POSEIDON, s.r.o.
so sídlom Hviezdoslavova 1407/1, 06601 Humenné
identifikačné číslo: 45707367
DIČ: 2023089695

IČ DPH: SK2023089695

email: poseidonobchod@gmail.com

tel. číslo: 0948 599 797

zapísanej v obchodnom registri vedenom Obchodný register Okresného súdu Prešov , oddiel s.r.o., vložka č. 23401/P
pre predaj produktov a služieb prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.akvaposeidon.eu


Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 102/2014 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 108/2000, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.

I. Základné ustanovenia

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") záväzne upravujú vzťahy medzi kupujúcim (ďalej len "kupujúci") a predávajúcim Akva Poseidon, s.r.o., Hviezdoslavova 1407/1,06601 Humenné (ďalej len "Predávajúci") v oblasti predaja najmä akvaristického sortimentu a chovateľských potrieb (ďalej len "tovar").


1.2 Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, a že s nimi bez výhrad súhlasí.

1.3 Prevádzkovateľ internetového obchodu www.akvaposeidon.eu (ďalej len "Prevádzkovateľ. ") je

AKVA POSEIDON, s.r.o.

Hviezdoslavova 1407/1, 06601 Humenné

Predajňa / odberné miesto : Hviezdoslavova 1407/1, 06601 Humenné

IČO: 45707367

DIČ: 2023089695

IČ DPH: SK 2023089695

PEŇAŽNÝ ÚSTAV: Prima Banka

ČÍSLO ÚČTU v tvare IBAN: SK11 5600 0000 0089 3811 3002

Obchodný register Okresného súdu Prešov , oddiel s.r.o., vložka č. 23401/P

v súlade s nariadením EPaR EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

2. Vymedzenie pojmov

2.1. Kupujúci

Kupujúcim sa rozumie spotrebiteľ alebo podnikateľ.

2.2. Spotrebiteľ

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

2.3. Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva Predávajúcemu svoje kontaktné údaje, nutné pre vybavenie objednávky, respektíve údaje, ktoré požaduje aby obsahovali nákupné doklady.

2.4. Právne vzťahy Predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z.z.., Občiansky zákonník ("OZ"), zákona č. 250/2007 Z.z.., o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku ("ZoOSnD"), ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v aktuálnom znení.

2.5. Podnikateľom sa rozumie:

(i) osoba zapísaná v obchodnom registri,

(ii) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

(iii) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

(iv) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

2.6. Právne vzťahy Predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi Predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v aktuálnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

3. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1. Kupujúci si vyberá produkt z ponuky internetovej stránky www.akvaposeidon.eu, ktorý následne vloží do "košíka", a to kliknutím na tlačidlo "do košíka". Po ukončení nákupu, kupujúci klikne na ikonu "košík". V sekcii "košík" následne klikne na "objednať", kde je potrebné vyplniť údaje pre vytvorenie objednávky a následne kliknúť na políčko "objednať". Tu je potrebné vybrať si spôsob dodania tovaru. Ďalej kliknúť na "pokračovať" a vybrať si spôsob platby. Nasleduje kontrola objednaného tovaru a vyplnených údajov. Kupujúci má možnosť vložiť poznámku pre Predávajúceho.

Pre dokončenie objednávky Kupujúci klikne na ikonu "Objednať s povinnosťou platby"

3.2. Objednávky uskutočnené cez internetový obchod www.akvaposeidon.eu sú záväzné. Kupujúci potvrdzuje oboznámenie sa s obchodnými podmienkami odoslaním objednávky.

3.3. Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www.akvaposeidon.eu. 

3.4. Zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie je potvrdené predávajúcim prostredníctvom emailu kupujúceho, ktorý zadal pri objednávke. Na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť.

3.5. Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť.

3.6. Kúpna zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. V prípade, že vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v slovenskom jazyku.

4. Archivácia

4.1 Predávajúci archivuje uzavretú kúpnu zmluvu za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám.

4.2. Tieto VOP sú zobrazené na webových stránkach e-shopu www.akvaposeidon.eu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

4.3. Náklady na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúcim 

Kupujúci nesie zodpovednosť za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku (internet) a závisí na prostriedkoch komunikácie na diaľku  a cenách za ich použitie, ktoré využíva.

5. Informácie pred uzavretím zmluvy

5.1. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom týmto informuje pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:

a) hlavné vlastnosti tovaru alebo charaktere služby sú uvedené na príslušnej karte produktu, za tlačové chyby neručíme, obrázky k danému produktu môžu byť ilustračné a neplynie z nich dôvod na reklamáciu. V prípade nespokojnosti môžete tovar vrátiť v zákonnej lehote 14 dní.

b) o obchodnom mene a sídle predávajúceho informoval na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

c) kontaktné informácie predávajúcého sú uvedené v úvode týchto VOP, na týchto kontaktných miestach môže kupujúci uplatniť aj reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet,

d) celková cena tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že kupujúci ich bude povinný uhradiť, sú uvedené na príslušnej katalógovej stránke eshopu,

e) platobné podmienky, dodacie podmienky, lehota, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar sú uvedené na príslušnej katalógovej stránke eshopu,

f) informácie o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií sú uvedené v reklamačnom poriadku, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke eshopu predávajúceho,

g) sťažností a podnety kupujúceho je možné odosielať emailom, alebo poštou na všetky kontatné údaje Predávajúceho, alebo ich možno  odovzdať osobne na predajni. Tieto budú vybavené bezodkladne, a to najmä písomne,


h) informácie o zodpovednosti predávajúceho za vady a záruke poskytovanej predávajúcim tovaru alebo služby najmä podľa ust. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka sú uvedené nižšie a v reklamačnom poriadku, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke eshopu,

i) kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu prostredníctvom elektronickej adresy obchod1@akvaposeidon.eu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na Slovenskou obchodnou inšpekcii (www.soi.sk), ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

j) kupujúci môže požiadať predávajúceho o zaslanie písomného vyhotovenia alebo potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy a predávajúci mu toto zašle bezodkladne na adresu uvedenú kupujúcim,pripadne po dohode na emailovu adresu zadanu kupujúcim,

k) jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk.

Zrušenie objednávky

Objednávku je možné zrušiť do 24 hodín od objednania tovaru. Zrušenie objednávky prebieha na telefónnom čísle +421 948 599 797 alebo prostredníctvom emailu: poseidonobchod@gmail.com

6. Ceny

6.1. Kupujúci nakupuje tovar za uvedené ceny, ktoré sú vrátane DPH.

6.2. Kúpna cena tovaru uvedená v e-shope vrátane DPH je konečná.

6.3. Kúpna cena tovaru je platná v okamihu od prevedenia objednávky kupujúcim bez ohľadu na jej neskoršie zmeny.

6.4 Popri kúpnej ceny za produkt nesie kupujúci ešte náklady na:

6.4.1 dopravu tovaru, a to podľa jeho voľby pri objednaní tovaru a v cene, ktorá je uvádzaná v e-shope,
6.4.2vykonanie platby kúpnej ceny, a to podľa ním vykonanej voľby spôsobu platenia kúpnej ceny, náklady na vykonanie platby kúpnej ceny závisí na poskytovateľovi týchto služieb kupujúcemu.

7. Platobné podmienky

7.1. Kupujúci uhrádza platbu nasledujúcimi spôsobmi

 - platba v hotovosti alebo platba pomocou platobného terminálu (platobnou kartou) pri preberaní tovaru na výdajnom mieste

- platba prevodom na účet predávajúceho

- platba na dobierku pri doručení tovaru ( platba prepravcovi kartou alebo v hotovosti)

7.2. Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom Predávajúceho.

7.3. Potvrdením objednávky súhlasí kupujúci s povinnosťou platby ceny tovaru a nákladov na dopravu a vykonanie platby podľa voľby kupujúceho.

8. Dodacie podmienky

8.1 Tovar dodá predávajúci kupujúcemu spôsobom, aký si kupujúci zvolil pri objednávaní tovaru.

8.2. Dostupnosť tovaru je uvedená pri produkte a je orientačná a neplynie z nej nárok na reklamáciu. 

8.3 Spôsoby dodania tovaru:

8.3.1. osobný odber: osoba preberajúca tovar musí predávajúcemu oznámiť číslo objednávky tovaru, prípadne mať so sebou vytlačenú objednávku tovaru,

8.3.2. Zasielanie prepravnou službou - Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky. Cena za prepravu je uvedená pri vytváraní objednávky a závisí od vybraného prepravcu a hmotnosti objednávky.

8.4. Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní tovaru prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky, poškodenie krabice). Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná, s výnimkou prípadov, keď je objednávka vybavovaná viac dodávkami (potom sa jednotlivé dodávky nepovažujú za neúplné), alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. V prípade, že poškodenie obsahu zásielky kupujúci zistí po jeho prevzatí, je nutné do 24 hodín zaslať zápis o poškodení zásielky na e-mailovú adresu poseidonobchod@gmail.com


8.5 Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavujú spotrebiteľa práva vec reklamovať, dávajú však Predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

8.6 Tovar bude dodaný v termíne , ktorý závisí od zvoleného spôsobu prepravy kupujúcim. Ak je uvedená doba expedície, znamená to, že Predávajúci odovzdá v uvedenej dobe tovar prepravcovi(alebo odovzdanie na odberné miesto). K tejto lehote je potrebné pripočítať dobu doručovania vybraného dopravu podľa voľby kupujúceho.a

8.7 V prípade zasielania tovaru prepravnou službou, riziko straty alebo poškodenia tovaru prechádza na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, a to vo chvíli, keď kupujúci alebo ním určená tretia strana s výnimkou dopravcu prevezme tovar do fyzickej držby. Bez toho, aby boli dotknuté práva kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, voči dopravcovi, však riziko prechádza na kupujúceho odovzdaním tovaru dopravcovi, ak dopravcu poveril prepravou kupujúci a ak túto možnosť neponúkol kupujúcemu predávajúci.

8.8 Predávajúc odovzdaním tovaru prepravcovi neručí za dodanie v uvedenej lehote, ktorú má uvedenú na eshope, hlavne v období konca roka, kedy vo všeobecnosti prepravné spoločnosti nestíhajú dodávať balíky v určených lehotách.


8.9.Termín dodania:

Štandardná dodacia lehota je 3-7dní.

8.9.1 Tovar skladom

Ak je tovar dostupný na predajni, odosielame ho v deň objednania alebo najneskôr v nasledujúci deň od objednania.

8.9.2 Tovar u dodávateľa

Ak je tovar dostupný u dodávateľa, zákazníka informujeme o predpokladanej doby dodania, nakoľko rôzni naši dodávatelia majú rôzne dodacie lehoty, spravidla od 1 do 14dní.

8.10 Spôsob dodania a cena prepravy

8.10.1 Packeta Z point - dodanie balíka do vybraného Z pointu, balík dorazí za 1-2dni

0- 5,000 kg - 3,50 €

5,001 - 10,000 kg - 5,50 €

10,001 - 15,000 kg - 5,90 €


8.10.2 Packeta Home na adresu - balík môžete očakávať do 24-48 hodín( v čase sviatkov ako Vianoce sa doba môže predĺžiť).  

0- 1,000 kg - 4,50 €

1,001 - 5,000 kg - 5,50 €

5,001 - 10,000 kg - 6,90 €

10,001 - 15,000 kg - 8,50 €

15,001 - 30,000 kg - 13,00 €

9. Odstúpenie od zmluvy

9.1 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu a to do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služieb.

9.2 Odstúpením kupujúceho od zmluvy je zmluva od začiatku zrušená. Po doručení oznámenia o odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Na druhej strane, kupujúci musí najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby.

9.3 Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

9.4. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze.

9.5 Spôsob odstúpenia od zmluvy:

9.5.1 Kupujúci zašle predávajúcemu odstúpenie od zmluvy v zákonnej lehote, a to bud písomne na uvedenú adresu predávajúceho, alebo elektronicky na obchod1@akvaposeidon.eu.

9.5.2 Do odstúpenia od zmluvy kupujúci uvedie:

      - druh tovaru, cenu tovaru a dátum prevzatia tovaru

     - spôsob, akým kupujúce požaduje vrátenie peňazí

    - kupujúci je povinný takýto tovar vrátiť v pôvodnom obale a nepoužitý.

9.6 Predávajúci je povinný najneskôr do 15 dní od odstúpenia od zmluvy vrátiť peniaze, bez sankcií za odstúpenie a to dohodnutým spôsobom, ktoré si určil kupujúci.

Kupujúci však znáša náklady spojené s vrátením tovaru, napríklad poštovné.

9.7 Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

9.8 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy), alebo jej časť, ak:

  1. produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať,
  2. zmenila sa cena  produktu,
  3. vystavená cena produktu bola chybná.

9.9 Pri vedomom neprebratí zásielky spotrebiteľom, má predávajúci právo nárokovať si škodu, ktorá mu bola spôsobená neúspešným doručením na adresu spotrebiteľa a následnom vrátení tovaru na adresu prevádzky spotrebiteľa.

9.10 Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 7 zákona č. 102/2014 Z.z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky apod.

10. Záruka, záručný list

Predávajúci poskytuje kupujúcim záruky za predaný tovar. Záruka sa poskytuje za podmienok stanovených právnymi predpismi Slovenskej republiky.

10.1 Ako záručný list tovaru slúži nákupný doklad, pokiaľ nie je vystavený špeciálny záručný list.

10.2 Bližšie podmienky záruky a ich reklamácií sa riadia Reklamačným poriadkom Predávajúceho.

10.3 Ak nie je uvedené inak, je záručná doba všetkých tovarov pre kupujúceho – spotrebiteľa 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka a záručná doba pri kupujúcich - podnikateľ, ktorý kupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti sa riadi najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.

11. Nevyzdvihnutie objednanej zásielky

V prípade, že kupujúci neprevezme tovar (na základe objednávky), je povinný uhradiť náklady spojené s prepravou.

Predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť si nárok na náhradu vzniknutej škody a to v prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru.V takom prípade je kupujúci povinný uhradiť náklady prvého, ako aj opätovného doručenia tovaru, ako aj náklady spojené s vrátením tovaru, ktorý kupujúci neprevzal.

12. Reklamácia a jej uplatnenie

12.1 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim, ak tie nie sú spôsobené prepravnou službou pri preprave tovaru.

12.2 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.


12.3 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

12.4 Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

12.5 Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania (odovzdanie opraveného výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) sa do záručnej doby nepočíta. 

12.6 V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia. V prípade uplatnenia reklamácie, zašle spotrebiteľ tovar zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s popisom vady a kópiou dokladu o kúpe (prípadne záručným listom, ak bol vydaný) na adresu predávajúceho (pre urýchlenie celého procesu, kupujúci kontaktuje predávajúceho emailom):

Adresa pre príjem a vybavenie reklamácií:

AKVA POSEIDON, Hviezdoslavova 1407/1, 06601 Humenné

Telefón: 0948 599 797, email: poseidonobchod@gmail.com

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

13. Ochrana osobných údajov

Informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla predávajúceho alebo na email obchod1@akvaposeidon.eu. Osobné údaje kupujúcich prevádzkovateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje predávané za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu.

Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná a je kupujúcemu dostupná.

14. Alternatívne riešenie sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len "ARS"). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd.

Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na poseidonobchod@gmail.com

15. Dozor

15.1 Orgán dozoru vykonáva:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 4675/6, 080 01 Prešov

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

15.2 Orgánom alternatívneho riešenia sporov je:

Slovenská obchodná inšpekcia

Ústredný inšpektorát

Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Prievozská 32, p.p. 29

827 99 Bratislava 27

https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe: ars@soi.sk, adr@soi.sk

Spotrebiteľ môže využiť na podanie návrhu na začatie mimosúdneho riešenia sporov a na získanie informácií o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov (vrátane cezhraničných sporov) tiež webovú stránku https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Podmienky riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov u SOI, pri ich nesplnení môže SOI návrh odmietnuť:

a) spotrebiteľ musí využiť všetky zákonom dané možnosti pred tým, ako sa obráti na príslušný orgán alternatívneho riešenia sporu, napr. uplatní si svoje právo v reklamačnom konaní;

b) spotrebiteľ musí podať návrh do jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede predávajúceho na žiadosť spotrebiteľa o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy spotrebiteľ odoslal predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú predávajúci neodpovedal;

c) vyčísliteľná hodnota sporu musí presahovať sumu 20,- €;

d) subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť ak sa vecou, ktorej sa návrh týka, už predtým zaoberal a spotrebiteľ bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a alternatívne riešenie sporu by vzhľadom na všetky okolnosti bolo zjavne neúčelné;

e) subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť ak vzhľadom na všetky okolnosti je zrejmé, že alternatívne riešenie sporov by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia;

f) alternatívne riešenie sporov je bezodplatné.


V Humennom dňa 22.9.2023