GDPR - Ochrana osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV, AKVA POSEIDON, s.r.o.so sídlom Hviezdoslavova 1407/1, 06601 Humenné, identifikačné číslo: 45707367DIČ: 2023089695 IČ DPH: SK2023089695, email: obchod1@akvaposeidon.eu,tel. číslo: 0948 599 797,zapísanej v obchodnom registri vedenom Obchodný register Okresného súdu Prešov , oddiel s.r.o., vložka č. 23401/P(ďalej len 'AKVA POSEIDON, s.r.o.')

Tieto Zásady ochrany osobných údajov určujú, ako spracovávame Vaše osobné údaje pri vykonávaní činností v postavení prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. Toto vyhlásenie môže byť podľa potreby aktualizované aj bez upozornenia. Preto je potrebné, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením.

Táto verzia bola aktualizovaná 22.9.2023

I. Bezpečnosť a ochrana informácií a ochrana osobných údajov

1.1 Osobné údaje kupujúceho sú spracúvané podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "ZoOOU"). Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci spracúva jeho osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, príp. IČO, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").


1.2 Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, v svojom užívateľskom účte, pri objednávke vykonanej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

1.3. Poskytnuté osobné údaje budú spracúvané len predávajúcim alebo ním určeným spracovateľom. Tretím osobám bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana práv spotrebiteľa, v prípade doručovania tovaru Slovenskou poštou). V prípade ak bude tovar doručovaný kuriérskou spoločnosťou, Vaše osobné údaje (v rozsahu meno, priezvisko , dodacia adresa, telefón, e-mail) budú poskytnuté - dopravcovi zvolenému kupujúcim.

1.4. Poskytnuté osobné údaje budú spracúvané len predávajúcim, tretím stranám (Slovenská pošta, orgány činné v trestnom konaní, Slovenská obchodná inšpekcia a podobne. ) alebo ním určeným sprostredkovateľom. Predávajúci poskytuje osobné údaje kupujúcich týmto sprostredkovateľom:

AKVA POSEIDON, s.r.o.

Hviezdoslavova 1407/1, 06601 Humenné

IČO: 45707367

DIČ: 2023089695

IČ DPH: SK 2023089695

zapísanej v obchodnom registri vedenom Obchodný register Okresného súdu Prešov , oddiel s.r.o., vložka č. 23401/P(ďalej len 'AKVA POSEIDON, s.r.o.')

Tretím osobám bude umožnený prístup k osobným údajom zákazníkov len v prípadoch stanovených platnou právnou úpravou (najmä v priebehu správneho či trestného konania, ochrana práv spotrebiteľa). V prípade ak bude tovar doručovaný kuriérskou spoločnosťou

Packeta SK

Sliačska 1/E 

Bratislava, 831 02
Tel: +421 221 201 135

e-mail: obchod@packeta.sk

1.5. Osobné údaje bude predávajúci spracúvať v súlade s osobitnými predpismi. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.
1.6. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.
1.7. V prípade, ak sa kupujúci domnieva, že predávajúci alebo sprostredkovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov v rozpore so zákonom, môže požiadať predávajúceho alebo sprostredkovateľa o vysvetlenie, popr.
1.8. Podľa ZoOOU má kupujúci právo okrem iného na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov, na informácie o zozname osobných údajov, ktoré o ním predávajúci spracúva a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 ZoOOU.
1.9 Rovnako kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 ZoOOU, aby predávajúci alebo sprostredkovateľ AKVA POSEIDON, s.r.o.,

IČO: 45707367, DIČ: 2023089695 ,IČ DPH: SK 2023089695

spracoval a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a email pre účely zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch (vrátane marketingu) a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a marketingu, a to po dobu 3 rokov odo dňa poskytnutia tohto súhlasu.

1.10 Kupujúci má najmä právo svoj súhlas s poskytnutím svojich osobných údajov na marketingové účely kedykoľvek písomne zmeniť či odvolať, a to na internetovej adrese www.akvaposeidon.eu.

 Kupujúci má právo okrem iného na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov, na informácie o zozname osobných údajov, ktoré o ním predávajúci spracúva a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 ZoOOU.